Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Radziszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4  kwietnia 2019r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.radziszow.edu.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz  Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści częściowo niedostępne określone w oparciu o Załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. (poz. 848) WYTYCZNE DLA DOSTĘPNOŚCI TREŚCI INTERNETOWYCH 2.1 STOSOWANE DLA STRON INTERNETOWYCH I APLIKACJI MOBILNYCH W ZAKRESIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej
 • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych
 • w niektórych dokumentach może nie być zachowana hierarchiczność nagłówków

 

Ułatwienia na stronie

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły posiada 4 wejścia. Do głównego wejścia, znajdującego się od ulicy Szkolnej, prowadzą schody z podjazdem dla niepełnosprawnych. Na parterze oraz na każdym piętrze znajdują się tablice informacyjne o rozkładzie pomieszczeń. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Budynek nie posiada wind. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole istnieje możliwość wykorzystania tłumacza migowego przez strony internetowe (tłumaczenie online). Na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami istnieje możliwość załatwienia sprawy przez pracownika w pomieszczeniu portierni zlokalizowanej przy wejściu głównym. Osobom ze szczególnymi potrzebami zapewnia się możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób. Zapewnione są komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, pomoc pracowników obsługi.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Pac.
 • E-mail: urszula.pac@radziszow.edu.pl
 • Telefon: 12 275 15 00

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Radziszowie
 • Adres: Szkoła Podstawowa w Radziszowie, ul. Szkolna 7
 • E-mail: szkola@radziszow.edu.pl
 • Telefon: 12 275 15 00

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-25

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-11-14

Nasza placówka

Zegar

Kalendarz

Lista wydarzeń w miesiącu Maj 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny